Kötelezettségvállalás

Elismerjük, hogy személyes adataid felett te rendelkezel, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk. A megadott adataidat kizárólag az előre meghatározott célra használjuk fel és a tudtod nélkül nem adjuk ki azokat harmadik félnek. A Upswing Kft. mindent megtesz az adataid védelme érdekében, ideértve az adatok technikai védelmét is.

Általános rendelkezések és elérhetőségek

Az adatkezelési tájékoztató azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket rólad a Upswing Kft. gyűjt, kezel és továbbít.

 • Teljes név: UPSWING Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 6000 Kecskemét, Palló Imre u. 24.
 • Cégjegyzékszám: 03-09-132368
 • Adószám: 26627928-2-03
 • Telefonszám: 06 70 9 313 159
 • E-mail: serhazkecskemet@gmail.com

A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

A Upswing Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. A módosításokat FB oldalunkon folyamatosan közzétesszük. Kérésedre megküldjük a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

A Tájékoztató megismerése

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával kijelented, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerted és kifejezetten elfogadtad.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Fizetés dokumentálása és számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás, marketing tárgyú levelezés. (A Serházzal való kommunikáció során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthatsz, nyilvánosságra hozhatsz bizonyos adatokat a közösségi oldalakon) Az általunk gyűjtött információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 2. pontja szerint „személyes adat”. A kezelt adatok, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre az alábbiak szerint szabályozott a Guri Serház Kecskemét esetében.

Az adatkezelés megnevezése és célja: kapcsolattartás e-mailen keresztül

Az adatkezelés jogalapja: Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása a szolgáltatási információk megkérésekor.

A kezelt adatok: Név, email cím

Az adatkezelés időtartama: Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud online módot használni kapcsolattartásra. Ebben az esetben a cég boltjában tud érdeklődni személyesen.

Személyes adatok hozzáféréséhez jogosultak:

 • Ügyvezető
 • Eladó

Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél:

 1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.